Menu
Your Cart

Privatumo politika

Privatumo politika
1.    Bendrosios nuostatos
1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja Valdo Mieldažio įmonė ValVija (toliau – įmonė) interneto svetainės www.valvija.lt (toliau – Interneto svetainė) pirkėjo, lankytojo, suvedusio teisingus savo asmens duomenis Interneto svetainėje esančioje anketoje (toliau – Klientas), pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, taip pat nustato Pirkėjo teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
1.2 Tvarkant Jūsų asmens duomenis, laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
1.3. Remiantis šiomis Taisyklėmis asmens duomenų valdytojas yra Valdo Mieldažio įmonė ValVija, įm. kodas 144140211, buveinės adresas Sodininkų 16, LT-77119 Šiauliai, Lietuvos Respublika (toliau – Duomenų valdytojas). Už asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą Duomenų valdytojas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
1.4 Nurodydami savo asmens duomenis sutinkate, kad įmonė juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.5. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.6. Duomenų valdytojas patvirtina, kad asmens duomenys yra renkami elektroninės prekybos tikslais ir tvarkomi vadovaujantis sąžiningumo, teisėtumo ir tikslumo, taip pat pagarbos asmens teisės į privatumo principais.
 
2. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
2.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes Interneto svetainėje:
•    vardas;
•    pavardė;
•    gyvenamoji vieta (adresas);
•    telefono numeris;
•    elektroninio pašto adresas;
•    duomenis apie įsigytas prekes, jų kainas (pirkimo istorija)
2.2. Kliento asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei 3 metai po paskutinio apsipirkimo Interneto svetainėje. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Kliento asmens duomenys sunaikinami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
2.3. Įmonė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Interneto svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Internetinės svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Internetinę svetainę.
2.4. 2.3. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Įmonė bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.
 
3.    Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?
3.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:
•    apdoroti Kliento prekių užsakymus;
•    išrašyti finansinius dokumentus;
•    išspręsti problemas, susijusias su prekių pristatymu;
•    tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).
•    įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
 
4.    Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?
4.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).
 
5.    Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?
5.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@valvija.lt;) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę:
•    žinoti (būti informuotiems) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
•    susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
•    reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
•    reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
•    reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
•    į duomenų perkėlimą;
•    nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
•    kitas asmens duomenų tvarkymui taikomų teisės aktų nustatytas teises.
5.2. Į visus su asmens duomenų tvarkymu susijusius prašymus Įmonė įsipareigoja Reglamento nustatyta tvarka atsakyti per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.
5.3. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/
 
6.    Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?
6.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą, mes Jums siųsime  naujienlaiškius el. paštu.
6.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.
6.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
 
7.    Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
7.1. Įmonės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
7.2.Įmonė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie įmonei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis įmonės vardu ir įmonės ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.
7.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
7.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
7.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio įmonės (duomenų valdytojo) leidimo.
7.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.
7.7. Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Įmonė nėra atsakinga už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.